logoss

 

ชื่อโรงเรียน                โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

                  สถานที่ตั้ง                  551 หมู่ที่ 17  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

อักษรย่อ                   .รอ.

วันก่อตั้ง                    23 เมษายน 2558

ปรัชญาโรงเรียน           ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

คำขวัญ                     วินัยดี กีฬาเลิศ  เชิดชูคุณธรรม    

สีประจำโรงเรียน           ขาว –  แสด

ดอกไม้ประจำโรงเรียน    ลำดวน

ชื่อผู้บริหาร                นางสาวสุชญา  อุตรมาตย์

                 จำนวนบุคลากร           ผู้บริหาร 1 คน ครู  2  คน  ผู้ช่วยครู 17 คน เจ้าพนักงานธุรการ1 คน คนงานประจำหอพัก 2 คน คนงานทั่วไป 2 คน

จำนวนนักเรียน          ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 193 คน

      ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 107 คน รวม 300 คน

โทรศัพท์                   0-4351-6873

โทรสาร(FAX)              0-4351-6873

Email Address           -

Website                   -

Facebook                 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

 

สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีลักษณะดังนี้

1.ที่ตั้งและอาณาเขต

ทิศเหนือ          ติดชุมชนหมู่ 17 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

ทิศตะวันออก     ติดชุมชนหมู่ 17 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

ทิศตะวันตก      ติดวัดป่าศรีไพรวัลย์

ทิศใต้             ติดโรงเรียนขัติยะวงษา

2.ลักษณะพื้นดิน เป็นพื้นที่ราบ เดิมเป็นป่าช้าหนองแสง เป็นที่ดินสาธารณะเป็นดินร่วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์มีบึงน้ำในบริเวณ สามารถเก็บกักน้ำได้ดี

3.ประชาการส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 60 ประกอบอาชีพพานิชกรรม ค้าขาย ใช้แรงงาน ที่เหลือทำเกษตรกรรม

4.สภาพความเป็นอยู่โดยทั่วไปเป็นสังคมใกล้เคียงสังคมเมือง ชุมชนอยู่ใกล้ชิดกัน มีการร่วมกิจกรรมทางชุมชน สังคมแบบพื้นบ้านมีความเป็นเครือญาติใช้ภาษาถิ่นในชุมชน

5.ประชากรนับถือศาสนาพุทธ ประเพณีวัฒนธรรมตามวิถีพุทธ แบบท้องถิ่น แต่ชุมชนอยู่ใกล้สังคมเมืองจึงมีความทันสมัยสูง ใกล้สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ดจึงมีนิสัยรักการออกกำลังกาย

 

 

 

Hits: 479