ข้อมูลบุคลากร

จำนวนบุคลากรจำแนกตามตำแหน่ง เพศ และวุฒิการศึกษา

ตำแหน่ง เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด
ชาย หญิง ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี
ผู้อำนวยการ - 1 - - 1
รองผู้อำนวยการ - - - - -
ครูประจำการ 1 1 - - 2
ผู้ช่วยครู 13 4 14 3
เจ้าพนักงานธุรการ - 1 1 - -
เจ้าหน้าที่ประจำหอพัก 1 1 2 - -
คนงานทั่วไป 2 - 2 - -
รวม 17 8 5 14 6
25

จำนวนบุคลากรจำแนกตามตำแหน่ง/อายุราชการ/วุฒิการศึกษา

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง เริ่มรับราชการ วุฒิการศึกษา วิชาเอก
1 นางสาวสุชญา  อุตรมาตย์ ผู้อำนวยการ 20 พ.ค.36 กศ.ด. การบริหารและพัฒนาการศึกษา
2 นายทรงศิลป์  รักษาภักดี ครูอันดับ คศ. 3 15 พ.ย.36 ปร.ด. นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 นางศินีมาศ  ใจเมือง ครูอันดับ คศ. 3 1 มิ.ย.37 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
4 นายจิรเกียรติ  สีดา ผู้ช่วยครู 16 พ.ค.47 ค.บ. พลศึกษา
5 นายพนมศักดิ์  ก้านบัวไชย ผู้ช่วยครู 16 พ.ค.47 วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา
6 นายศักดิ์เดชน์  เศรษฐนันท์ ผู้ช่วยครู 16 พ.ค.47 วศ.บ. วิศวกรรมพลาสติก
7 นายทิวา  บรรเลงการ ผู้ช่วยครู 16 พ.ค.47 ค.บ.  พลศึกษา
8 นายคมกฤษ  เสนสม ผู้ช่วยครู 16 พ.ค.47 ศศ.บ. การฝึกและการจัดการกีฬา
9 นายปิยะพล  จันทร์โตพฤกษ์ ผู้ช่วยครู 16 พ.ค.47 วท.บ. การฝึกและการจัดการกีฬา
10 นายสาววรุณธยา  บุญอินทร์ ผู้ช่วยครู 16 พ.ค.47 ศศ.บ. นิเทศศาสตร์
11 นางอุบลรัตน์  แสงคุณ ผู้ช่วยครู 1 ม.ย.48 ค.บ./ศษ.ม. ภาษาไทย/การบริหารการศึกษา
12 นางรุ่งนภา  มงคลชู ผู้ช่วยครู 3 ก.ย.50 ค.บ. /ศษ.ม. ภาษาไทย/การบริหารการศึกษา
13 นางสาวหทัยกาญจน์  สงเคราะห์ ผู้ช่วยครู 1 ต.ค.50 วท.บ./ศษ.ม. วิทยาศาสตร์การกีฬา/พลศึกษา
14 นายวิเชียร  ศรีสูงเนิน ผู้ช่วยครู 1 ต.ค.53 กศ.บ.  พลศึกษา
15 นายอากฤษฎ์  โยวะทิตย์ ผู้ช่วยครู 1 ต.ค.53 กศ.บ  พลศึกษา
16 นายสิทธิชัย  นิลเขียว ผู้ช่วยครู 1 ต.ค.53 ศษ.บ.  พลศึกษา
17 นายวัชรินทร์  ทิมโคกกรวด ผู้ช่วยครู 1  มี.ค.59 ศษ.บ. พลศึกษา
18 นายธงชัย  สวัสดิ์เอื้อ ผู้ช่วยครู 1  มี.ค.59 กศ.บ พลศึกษา
19 นายสิทธิพร  เจาะจง ผู้ช่วยครู 1 มี.ค.59 ค.บ. คณิตศาสตร์
20 นางสาวธนัญญา  อภัยกลาง ผู้ช่วยครู 1 มี.ค.60 คบ. ชีววิทยา
21 นางสาวประกายกุล  เค้าซื่อ จนท.การเงินและบัญชี 1 ต.ค.59 บธ.บ. การบัญชี
22 นายสมคิด  อุ่นจังหาร คนงานทั่วไป 16 พ.ค.47 ม.3
23 นายชัยณรงค์  คำนนท์ คนงานทั่วไป 16 พ.ค.53 ป.6
24 นายกฤษณ์ สิงห์คำ จนท.ประจำหอพัก 16 พ.ค.53 ม.6
25 นางวันดี  นอขุนทด จนท.ประจำหอพัก 16 พ.ค.58 ป.6Hits: 501