ข้อมูลนักเรียน

     ปัจจุบันมีข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 ) ดังนี้

จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

ระดับการศึกษา/ชั้นปี จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน
ชาย หญิง รวม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 55 13 68 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 49 17 66 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 47 12 59 2
รวม 151 42 193 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 16 11 27 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 29 9 38 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 36 6 42 2
รวม 81 26 107 5
รวมทั้งหมด 232 68 300 11

                หมายเหตุ : จำนวนนักเรียนต่อห้อง (เฉลี่ย)    1 :   28

ตารางแสดงจำนวนนักเรียนแยกตามชนิดกีฬา

ชนิดกีฬา ระดับชั้น หมายเหตุ
.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
ฟุตบอล 16 18 14 11 21 28 108
วอลเลย์บอลชาย 15 12 14 2 - - 44
วอลเลย์บอลหญิง 12 5 7 4 8 6 42
ตะกร้อ 9 8 4 4 4 5 33
เทนนิส 2 - 1 - - - 3
เทเบิลเทนนิล 2 6 3 2 2 - 15
เปตอง 2 2 - 1 - - 6
ว่ายน้ำ 3 2 5 - 2 1 13
กรีฑา 3 10 7 2 - 1 23
เทควันโด้ 3 3 4 1 1 1 13
รวม 68 66 59 27 38 42 300

Hits: 427