ความเป็นมา

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีดำริในการจัดตั้งโรงเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนของจังหวัดร้อยเอ็ดในด้านทักษะการกีฬา จึงมอบหมายให้กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยนายสวาท ไชยราช ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดำเนินการเสนอโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดตั้งฯ โดยให้มีหน้าที่รวบรวมและจัดทำรายละเอียดการจัดตั้งโรงเรียน จัดหาพื้นที่ก่อสร้างอาคารเรียนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรการประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบจัดตั้งโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ในวันที่ 22 กันยายน 2557ซึ่งมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ จึงได้จัดทำองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ฉบับที่ 433/2557 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2557 เรื่อง จัดตั้งโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดและได้เสนอเรื่องการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามหนังสือ         ที่ รอ51006/3519 วันที่ 19พฤศจิกายน  2557และส่งไปยังจังหวัดร้อยเอ็ด ตามหนังสือที่ รอ 51006/3542 วันที่  21 พฤศจิกายน 2557 และจัดทำแบบรายงานการดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจากนั้นได้รับการประสานงานจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้จัดส่งเอกสารเพิ่มเติม และให้ขอรับการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 27 และได้เสนอเรื่องการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 27 เพื่อขอรับการประเมินความพร้อมฯ ตามหนังสือที่ รอ 51006/3786 วันที่ 12ธันวาคม 2557 และต่อมาได้ทำการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เขต27 และนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต27 ผลการพิจารณาอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษาได้ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต27 เรื่องจัดตั้งสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557 จึงได้รายงานผลการประเมินความพร้อมไปยังจังหวัดร้อยเอ็ดเพี่อรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไป และจังหวัดร้อยเอ็ดได้แจ้งรายงานการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดฯ ตามหนังสือที่ รอ 0023.3/8002 วันที่ 23 เมษายน  2560 โดยได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดรหัสสถานศึกษาให้ ให้ดำเนินเปิดการเรียนการสอน เปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา   ปีที่ 1 – 6  โดยในปีการศึกษา 2558  รับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ชั้นละจำนวน 80 คน จำนวน 10 ชนิดกีฬา คือ ฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล กรีฑา ว่ายน้ำเทควันโด      เทเบิ้ลเทนนิส มวย เทนนิสและ แบดมินตัน ตั้งอยู่ในบริเวณสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด

 

 


 

 

Hits: 347